Възобновяване на присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас

Възобновяване на присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас

Възобновяване на присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас

На основание чл. 258, ал.1, чл.259, от ЗПУО , чл.44, ал.1 ,т.1 и ал.2 от ЗМСМА и Заповед №РД -01-52/ 26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с Решение №72 на Министерски съвет от 26 януари 2021г. за удължаване на срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г. и Решение №482 на Министерски съвет от 15 юли 2020г., Решение №609 на Министерски съвет от 28 август 2020г., Решение №673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г., Решение №855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г. се възобновяват присъстените учебни занятия за учениците от V до VII клас, при спазването на всички противоепидемични мерки и съгласно следния график  считано от 04.02.2021г. до 17.03.2021г. вкл. в ОУ "Васил Левски", с. Бозвелийско:

-от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. - присъствено се обучават учениците от 7 клас;

-от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. - присъствено се обучават учениците от 5 клас;

-от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. - присъствено се обучават учениците от 6 клас.