Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

На основание чл. 258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО , Заповед №РД -09-4201/ 05.11.2021г. и Заповед №РД -09-4247/ 08.11.2021г.на Министъра на образованието и науката временно се преустановяват присъствените учебни занятия за всички класове в ОУ" Васил Левски" с. Бозвелийско. В посочения период от време учебните занятия ще се провеждат в електронна среда съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмичното разписание.