ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

На 20.10.2020г.  стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. В нашето училище са сформирани  четири групи за допълнително обучение по БЕЛ с ученици от I,  II, IV и   VII клас. Групи за допълнително обучение по математика са сформирани с ученици от III и  V клас. Включени  са ученици , които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различните предмети. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

 

Ученици от VI и VII клас от ОУ „Васил Левски“ с. Бозвелийско, включени в групите по проект „Подкрепа за успех“ на 09.06.2022г., присъстваха на междуучилищна изява на тема „Всички професии са важни“ организирана от ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ гр. Провадия. Присъстващите бяха силно впечатлени от демонстрациите, на които присъстваха. Получиха нагледна представа за професиите барман и ресторантьор и взеха участие в приготвянето на коктейли.

На 07.06.2022г. ученици от VI и VII клас при ОУ „Васил Левски“ с. Бозвелийско, участници в проект „Подкрепа за успех“, посетиха ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ гр. Провадия. Участваха в междуучилищна дейност на тема „Базар на професиите“. Бъдещите осмоклосници получиха информация за професиите, изучавани в професионалната гимназия и понататъшната им реализация на пазара на труда.