ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

На 20.10.2020г.  стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. В нашето училище са сформирани  четири групи за допълнително обучение по БЕЛ с ученици от I,  II, IV и   VII клас. Групи за допълнително обучение по математика са сформирани с ученици от III и  V клас. Включени  са ученици , които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различните предмети. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.