Проекти

Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Процедура за подбор на образователен медиатор на основание чл. 258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл.70, ал.1,2,3 от Указание за изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. 

Научи повече
"Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

"Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

Научи повече
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

На 20.10.2020г. стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Научи повече
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

КЛУБ „В СВЕТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ”

Научи повече
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Научи повече