Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Процедура за подбор на образователен медиатор на основание чл. 258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл.70, ал.1,2,3 от Указание за изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.