Адм. услуги

Обща информация

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Включени услуги в "Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги", както следва:

1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
2. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училищ
3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи
4. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.
5. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
6. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.
7. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от I до VI клас в училище на чужда държава