ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

В нашето училище са сформирани четири групи за занимания по интереси от II, III, IV  и сборна група V-VII клас.Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.